SANATIO MANUS

onas

Hlavnou ideou nášho O.Z. je uľahčovať a skvalitňovať životy a tiež prispievať svojou činnosťou k podpore zlepšovania kvality života jednotlivcov, rodín a znevýhodnených skupín občanov v komunite.
V rámci svojej činnosti budeme podporovať rozvoj sociálnych služieb a odborných činností komunitného charakteru formou rôznych aktivít, tvorivých dielní, školení, vzdelávacích seminárov s možnosťou participácie rodinných príslušníkov, blízkych a priateľov, prijímateľov sociálnych služieb s cieľom upevňovať rodinné vzťahy, väzby - komunitu.

Naša koncepcia je unikátna s cieľom nastaviť kvalitné asistenčné programy pre našich klientov.

Ďalšie idei a činnosti občianskeho združenia SANATIO MANUS je:

 1. Podpora a rozvoj sociálnych služieb a odborných činností komunitného charakteru formou rôznych aktivít:
  • tvorivých dielní,
  • školení,
  • vzdelávacích programov a seminárov ( s možnosťou participácie rodinných príslušníkov, blízkych a priateľov, prijímateľov sociálnych služieb ... )
 2. Ponuka BIO balíčkov na mieru podľa požiadaviek klienta / zákazníka:
  • vianočné balíčky
  • mikulášske balíčky
  • balíčky na MDD
  • balíčky na MDŽ
  • balíčky na deň otvorených dverí u klienta / zákazníka
  • balíčky na výročia klientov / zákazníkov ( napr. výrobná spoločnosť oslavuje okrúhle jubileum .... )
 3. Chránená dielňa

  Naše občianske združenie využíva služby chránenej dielne. Spájame potreby klientov / zákazníkov s tvorivou činnosťou pracovníkov. Chránená dielňa sa špecializuje na zamestnávanie osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorým zdravotné postihnutie nebráni pracovať a využívať svoj potenciál.

Občianske združenie združuje ľudí, ktorí sa zaujímajú o :

 • verejnoprospešnú činnosť,
 • materiálnu a sociálnu pomoc,
 • poradenstvo jednotlivcom a znevýhodneným skupinám, občanom v domácom prostredí a v zariadeniach sociálnych služieb.

Výsledkom a cieľom je neustále upevňovanie rodinných vzťahy a väzieb - komunitu.

NÁŠ TÍM

Náš osobnostný kapitál je našou pýchou! „Ani sme sa nehľadali, a predsa sme sa našli.“

Sme ambiciózny tím, ktorý sa spojil v snahe dosiahnuť spoločný cieľ.

Peter Lašťák , predseda občianskeho združenia

Peter sa venuje stavebnej činnosti v zahraničí prevažne v Holandsku už 20 rokov. Za toto obdobie realizoval množstvo stavieb so sociálnym zameraním. V západných krajinách je starnutie populácie vypuklým problémom, na ktorý pružne reagujú. Na Slovensku nie je spoločnosť pripravená na starostlivosť o znevýhodnené skupiny v potrebnom rozsahu a kapacitách. Už pri prvých stavbách v ňom skrsla myšlienka realizovať sa v tejto oblasti. Napriek tomu, že okolie bolo skeptické, svojho sna sa nevzdal aj vďaka tomu, že o tejto krásnej myšlienke často rozprávala jeho sestra.

Mgr. Andrea Metesová Dis

Andrejka bola 18 rokov súčasťou verejnej správy, konkrétne Sociálnej poisťovne, na oddelení dôchodkového poistenia. Za toto krásne obdobie sa stretla s množstvom rôznych príbehov, ktoré nasmerovali jej ďalšie kroky. Vďaka pôsobeniu vo verejnej správe vedela, že smerom, ktorým sa chce uberať je práve pomoc, podpora, spolupatričnosť a hlavne ľudskosť, ktorá sa v dnešnom svete vytráca. Znevýhodnené skupiny sú tá oblasť, ktorá bez pomoci iných nebude fungovať.

Mgr. Monika Kozoňová

Monika je kinetika celého projektu SANATIO MANUS. Bez jej pričinenia by sa táto krásna myšlienka dvoch súrodencov nezrealizovala. Vyštudovala politológiu a teoretické poznatky z vysokej školy zúročila pôsobením vo verejnej správe ako prednostka obecného úradu. Pri svojej práci mala možnosť podieľať sa na mnohých projektoch v rôznych oblastiach. Stretla sa s rôznymi životnými situáciami, ktoré ju ovplyvnili v ďalšom živote. Adresná pomoc zraniteľným skupinám je prioritou, ktorú sa snaží napĺňať aj v občianskom združení.

JUDr. Zuzana Lašťáková Spuchláková

Zuzka je doktorka práv a neúnavná študentka. Je ten článok tímu, ktorý pozorne dohliada na to, aby všetky činnosti spojené s fungovaním občianskeho združenia boli v súlade so zákonom. Vytvára harmonické a stabilné prostredie potrebné pre plynulý chod organizácie. Zároveň sleduje inovácie v sektore sociálnych služieb a pružne reaguje na ich implementáciu a možnosti využitia v občianskom združení.

NAŠI PARTNERI